Webvisits 812789 || Visit us on Image not found Image not found  Proudly associated with the PSSA

Jaarlikse Lidmaatskap Fooie

Ledegelde is jaarliks vooruit betaalbaar. ‘n Aansluitingsfooi is deur nuwe lede betaalbaar.
Neem kennis dat die klub se boekjaar strek vanaf November – Oktober.

Ledegelde is soos volg betaalbaar :
Aansluitingsgelde (nuwe lede):R100.00
Enkellidmaatskap (jaarliks):R400.00
Gesinslidmaatskap (jaarliks):R570.00
Skolier- & studentelidmaatskap(jaarliks):R180.00
Verversings fooi (jaarliks):R200

Inbetaling kan gemaak word aan :
Rekeninghouer:Bloemfontein Kameraklub
Bank:ABSA Bank
Takkode:334334
Rekeningnommer:40 50 422 197
An unhandled error has occurred. Reload 🗙